منشور اخلاقی خانواده گیتی آرا

۱. ما وظیفه خود می دانیم ضمن حضور به موقع در محل کار و رعایت وقت شناسی در ارتباط با ارباب رجوع، برای انجام خدمت و جلب رضایت ارباب رجوع از هیچ کوششی دریغ نکرده و با آنان با خوش رویی و احترام رفتار خواهیم نمود.
۲. ما وظیفه خود می دانیم که ضمن راهنمایی ارباب رجوع، اطلاعات لازم و مجاز را بطور کامل در اختیار آنان قرار داده و از سرگردانی آنها جلوگیری نمائیم.
۳. ما دسترسی برابر به خدمات را با رعایت عدالت و انصاف، بدون توجه به وضعیت اقتصادی، جنس، سن، نژاد، مذهب،خویشاوندی و… حق همه مشتریان و همکاران می دانیم./li>
۴. به نظر ما توسعه یافته ترین کارکنان و سازمانها، انتقادپذیرترین آنان هستند، لذا همواره خواهیم کوشید تا به صحبتها و خواسته های مراجعین به دقت گوش فرا داده و در پاسخگویی و ارائه خدمت به آنها حداکثر تلاش را صورت دهیم.
۵. ما متعهد می شویم با داشتن صداقت در رفتار و گفتار و رعایت سلسله مراتب اداری و ایجاد روابط مناسب با همکاران به شان، منزلت، جایگاه ارج نهیم.
۶. ما وظیفه خود می دانیم در انجام تکالیف، پشتکار و جدیت داشته و ضمن به حداقل رساندن اشتباهات، کارها را با دقت و با حداقل هزینه انجام داده و از تحمیل مخارج اضافی به مراجعان جلوگیری کنیم.
۷. ما همواره کوشش خواهیم کرد تا روشهای انجام کار ساده، موثر و مفید بوده و ضمن حذف تشریفات زائد و اقدامات غیر ضروری،در قبال کاری که انجام می دهیم هیچگونه انتظار و چشم داشتی از مراجعان نداشته و با تسلط در انجام کار، آن را بدون نظارت مافوق انجام دهیم.
۸. ما متعهد می‌شویم که همواره از غیبت،شایعه، بدگویی و تکرار شنیده‌های ناصواب یا هتک آبروی انسانها خوداری نموده و با مظاهر فساد اداری نظیر توصیه، سفارش و اخذ هر گونه هدیه غیرمتعارف و وجه نقد به صورت جدی برخورد نمائیم.
۹. ما همواره خواهیم کوشید تا با انجام وظایف به صورت مؤثر و کارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات، ضمن افزایش دانش و آگاهی خویش، جهت ارتقاء عملکرد مجموعه، هر روز بهتر از روز قبل باشیم.
۱۰. ما متعهد می شویم از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده نموده و از استعمال دخانیات به ویژه در محیط کار پرهیز نماییم.
۱۱. ما همواره در انجام فعالیتهای خود آخرین استانداردهای علمی را رعایت نموده و اطلاعات لازم جهت انجام بهینه خدمات و تسریع در اجرای امور به نحو مطلوب را سرلوحه خویش قرار داده و برای بهبود روشهای انجام کار از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
۱۲. ما وظیفه خود می دانیم ضمن جلوگیری از اسراف و مصرف بیهوده امکانات و اموال گروه ، به منظور دسترسی راحت در زمان نیاز، تجهیزات و اشیاء را به صورت دقیق و منظم درمحل مناسب استقرارداده و حسب مورد از وسایل ایمنی استفاده کنیم.
۱۳. ما وظیفه خود می دانیم با زمان گذاری فعالیتها وانجام آنها در زمان پش بینی شده و بر اساس روش مستند و مشخص، براساس سلیقه خویش یا مدیر بالاتر، از اختیارات و قدرت سازمانی به صورت صحیح استفاده کنیم.
۱۴. ما متعهد می شویم با استفاده صحیح از اختیارات و قدرت، ضمن توجه به استعداد و توانایی‌های کارکنان تحت سرپرستی و رشد و بهسازی آنان،اصل شایستگی در انتصابات و توزیع امکانات را رعایت نموده و با اعمال تشویق و تنبیه متناسب با عملکرد، از تلاش و کوشش کارکنان قدردانی و با تخلفات بصورت جدی مقابله کنیم.
۱۵. ما وظیفه خود می دانیم نسبت به مسائل و مشکلات کارکنان بی تفاوت نبوده و ضمن توجه به درستی و صحت کار و دلسوزی در انجام ماموریتها، اطلاعات و اخبار را به نحو مطلوب و کامل جهت انجام خدمات بهینه…