خط مشی گروه گیتی آرا

گروه پژوهش و تولید گیتی آرا یکی از گروه های پژوهشی و تولیدی کشور با شعار ” دانش روز، تولید فراگیر ، اشتغال پایدار ” یکی از بنگاه های اقتصادی برآمده از تخصص و تجربه مدیران موفق در بخش خصوصی می باشد. این گروه کسب رضایت مشتری که همانا رضایت خالق متعال است را به عنوان مهمترین هدف تعیین نموده و خود را نسبت به تحقق کلیه اقدامات برای نیل به این هدف متعهد می داند .

به همین منظور این سازمان در راستای تحقق هدف فوق رئوس کلی خط مشی کیفیت گروه عبارتند از:

• ارتقای سطح رضایت و وفاداری مشتریان
• هبود و ارتقای سطح کیفیت محصولات مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی
• توسعه بازارهای داخلی و خارجی با تقویت مزیت های رقابتی
• افزایش بهره وری صنایع گروه
• ارتقای سطح دانش و توانمندی تخصصی همکاران به عنوان اصلی ترین سرمایه
• حمایت از ایده ها ،طرح ها و پیشنهادات همکاران و مشتریان در راستای افزایش مشارکت

مدیریت گروه با تدوین این خط مشی به عنوان چارچوبی جهت تعیین و بازنگری اهداف کیفیت ضمن تعهد به بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت و رعایت الزامات مرتبط در گروه ،آن را بصورت دوره ای مورد بازنگری قرار داده و از تداوم و تناسب آن اطمینان حاصل می نماید.